İSTANBUL SANAYİ ODASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananAydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğuyarınca işbu Aydınlatma Metni ile İstanbul Sanayi Odası (“İSO”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Odamızın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” çalışması ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi, görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesikapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz İSO tarafından işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz : Ad-soyadı, Şahıs şirketi olması halinde şirket ünvanı
 • İletişim Bilgileriniz: E-posta, Cep telefonu

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” çalışması ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi, görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesikapsamında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet aracılığıyla elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde aşağıda sayılan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-fmaddesi uyarınca “İlgili kişinin temel hak veözgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesininzorunlu olması”hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
* Odamızın “Türkiye’nin 500 Büyük SanayiKuruluşu Araştırması” çalışması ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi, görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesive bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi * İlgili kişinin temel hak veözgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesininzorunlu olması * Kimlik Bilgileri * İletişim Bilgileri

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. madde hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin birinci maddesinde yer alan amaçlarla yurt içindeki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Meşrutiyet Cad. No:63, 34430 Beyoğlu/İSTANBUL adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında,iso@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinegüvenli elektronik imza ve mobil imza ile iletebilirsiniz.